photo_2018-01-04_20-12-10

در جلسه دكتر اصغر سليمي نماينده مردم شريف شهرستان سميرم با مهندس غلامي مدير كل و معاونين راه و شهرسازي كه در تاريخ ١٣٩٦/١٠/١٠ برگزار گرديد موارد ذيل بررسي و پيگيري شد ؛
1. پيگيري پروژه هاي راهسازي شهرستان بخصوص چهار خطه شدن سميرم به ياسوج
2. پيگيري تامين قير براي شهر هاي سميرم ، حنا ، كمه و ونك جها بافت هاي فرسوده ، جاده سلامت و آبشار
3. پيگيري آسفالت جاده مهدي آباد – آقداش و…

ارسال دیدگاه